Senior Saints

Senior Saints outing: Dick Clark’s in Princeton